Институт за дизајн и технологија ЗА НАС

Институт за развој и поддршка на прогресивни образовни политики и иницијативи од неформално и формално образование преку едукација и имлементација на проекти и активности поврзани со дизајн и технологија.

 • Академии за информатички технологии;
 • Академии за дизајн и уметност;
 • Едукативни програми за деца;
 • Проекти и иницијативи коишто ги поврзуваат технологиите со образованието, дизајнот и уметноста.

Институтот за дизајн и технологија – ИДТ Скопје е резултат на 10-годишно искуство од областа на неформалното образование којшто во своето потрфолио ги вклучува:

 • Школата за дизајн и уметност, „Џолев и уметностите“;
 • Скала магазин;
 • Проект: Smart School.

МИСИЈА

Развивање на нови образовни модели и нивно постојано усовршување преку изучување на најновите технологии и нивната примена во дизајнот и уметностите со цел доедукација, специјализација и преквалификација на врвен кадар, подготвен да создава со пасија и иновира со љубов.

ВИЗИЈА

Нов свет на едукација, иновации и развој каде што секој студент е среќен во процесот на изучување, спознавање, истражување и создавање. Свет во којшто студентите, менторите и индустријата се поврзани во една заедничка мисија.

ЗАЕДНИЧКА МИСИЈА

Секој наш студент е дел од процесот на истражување и развој преку поддршка на проекти и иницијативи од самиот Институт, менторите и партнерите (организации, институции и компании), каде што со практична примена на своето стекнато знаење од областите на информатичките технологии, дизајнот и применетите уметности, создаваат иновации и позитивно влијание и промена во севкупниот општествен и образовен систем.

ЦЕЛИ:

 • Едукација на врвен кадар од областите на информатичките технологии, дизајнот и уметноста;
 • Кариерно насочување и поврзување на студенти и ученици од формално и неформлано образование;
 • Развој и поддршка на социо-образовни проекти за позитивно општествено влијание, иновација и зајакнување на севкупниот општествен и образовен систем;
 • Развој и имлементација на иницијативи за подобрување на законите во образованието, квалитетот на програмите и наставата во неформалните тренинг-центри и поттикнување на нови хибридни модели во образовниот систем каде што ќе се земат најдобрите практики од формалното и неформалното образование;
 • Создавање на целосно нов свет на едукација со примена на најновата технологија којшто брзо и лесно ќе се приспособува на идната побарувачка и промените во индустријата и истиот ќе биде применлив во сите нивоа на едукација.